Informace o zpracování osobních údajů

vydané společností Lezecká stěna Kbely s.r.o., se sídlem Kasalická 154, 190 17  Praha-Vinoř, IČO: 62587463, (dále jen „Společnost“).

 

ÚVODEM

Společnost buduje tréninkové sportovní centrum v oblasti lezení a příbuzných disciplín (dále jen „Lezecké centrum“). Lezecké centrum vystupuje pod obchodním názvem Ropecult. Popis Lezeckého centra je uveden na internetových stránkách Společnosti. Při zapojení do projektu Ropecult předáváte některé osobní údaje, které Společnost zpracovává podle níže uvedených zásad. Společnost je tudíž v pozici správce osobních údajů.

V tomto dokumentu se především dozvíte:

 • jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • za jakým účelem a po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme,
 • jaká vám z toho plynou práva a jakým způsobem je můžete uplatnit.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na našich stránkách se registrací můžete stát součástí komunity sdružující se kolem vznikajícího Lezeckého centra. Při registraci na našich stránkách vyplňujete registrační formulář, v němž uvádíte jméno, příjmení a e-mailovou adresu, případně další nepovinné údaje.

Přístup k těmto osobním údajům od vás získáváme okamžikem odeslání registračního formuláře. Pro rozsah osobních údajů, které zpracováváme, je vždy určující, co do registračního formuláře sami vyplníte.

 

ÚČAST V PROJEKTU ROPECULT

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci, zpracováváme pro účely marketingu. Jedná se o zpracování minimálního nutného rozsahu osobních údajů, které pro tyto účely potřebujeme. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli při vaší registraci na našich stránkách. Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu trvání marketingových účelů, nebo do ukončení členství v projektu Ropecult.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let ode dne ukončení vaší účasti v projektu Ropecult. Tyto údaje a dále pak údaje o vašich aktivitách v rámci Společnosti zpracováváme i po dobu 4 let ode dne ukončení vaší účasti, a to za účelem případného doložení vaší účasti v projektu Ropecult. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem pro případ nutnosti chránit práva Společnosti.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍCH SE DALŠÍCH SLUŽEB ČI VÝROBKŮ NABÍZENÝCH SPOLEČNOSTÍ

Vaši e-mailovou adresu zpracováváme též za účelem zasílání obchodních sdělení naší Společnosti. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je náš oprávněný zájem na propagaci našich výrobků a služeb formou přímého marketingu. Při zasílání obchodních sdělení postupuje Společnost dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené osobní údaje zpracováváme za tímto účelem po dobu trvání vaší účasti v projektu Ropecult, ledaže zasílání uvedených obchodních sdělení dříve odmítnete.

 

PRINCIPY, ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme následující zásady a postupy:

 • Vaše osobní údaje chráníme, tak aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití nebo zpřístupnění osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat, případně aby nedošlo k jinému porušení zabezpečení vašich osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, pokud jste nám k tomu neudělili souhlas.
 • Vaše osobní údaje ukládáme na serveru, a provozovatel serveru je tak zpracovatelem vašich osobních údajů. Zpracovatele jsme řádně vybrali, abychom zamezili zneužití vašich osobních údajů.
 • Pokud by i přesto došlo k porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které by pro vaše práva a svobody mohlo mít vysoké riziko, neprodleně vás o tom informujeme na váš e-mail.

 

 

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ

 

1 ÚVODEM

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám náleží práva vyplývající z čl. 15 až 22 a 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Těmito právy jsou:

 1. právo na přístup k vašim osobním údajům,
 2. právo na opravu vašich osobních údajů,
 3. právo na výmaz vašich osobních údajů, 
 4. právo na omezení zpracování vašich osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost vašich osobních údajů,
 6. právo vznést námitku,
 7. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká,
 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

2 INFORMACE K UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

2.1     Při zpracování osobních údajů je Společnost v postavení správce osobních údajů. Svá práva proto můžete vždy uplatnit žádostí přímo u nás, a to na e-mailové adrese climb@ropecult.cz. Žádost můžete zaslat i na adresu Společnosti uvedenou výše. Po předchozí domluvě můžete na adrese Společnosti podat žádost i osobně.

2.2     Jakmile vaši žádost obdržíme, budeme muset ověřit vaši totožnost, tedy skutečnost, že žádost učinila oprávněná osoba. Pokud bychom si totiž vaší totožností nebyli jistí, mohlo by se stát, že vaše osobní údaje poskytneme třetí osobě. V případě, že nám odmítnete poskytnout součinnost při ověřování vaší totožnosti, nebudeme moci žádosti vyhovět.

2.3     Na vaši žádost zareagujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud nebude z určitých důvodů možné vaši žádost v uvedené lhůtě zpracovat, zašleme vám o tom oznámení, v němž uvedenou lhůtu prodloužíme maximálně o další dva měsíce (tj. maximálně na celkem tři měsíce).

2.4     Odpověď na vaši žádost vám zašleme na e-mail, ze kterého jsme žádost obdrželi. Pokud trváte na tom, abychom vás o vyřízení žádosti informovali jiným způsobem, například poštou, prosíme, abyste nám to sdělili přímo v podané žádosti.

2.5     Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně. Mějte však na paměti, že jsme oprávněni po vás požadovat uhrazení nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací či sdělení nebo nákladů spojených s provedením požadovaných úkonů, pokud by byla podaná žádost nepřiměřená (především pokud by se opakovala). V takovém případě jsme také oprávněni žádosti rovnou odmítnout vyhovět.

 

3 PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

3.1     Máte právo od nás obdržet informace o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte zároveň právo obdržet od nás následující informace:

 1. za jakými účely vaše osobní údaje zpracováváme,
 2. o jaké kategorie dotčených osobních údajů se jedná,
 3. kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, tj. zda je někomu předáváme, a to zejména informace o příjemcích ze zemí mimo Evropskou unii,
 4. po jakou dobu plánujeme osobní údaje uchovávat, případně informace o kritériích pro určení této doby,
 5. informace o právu na opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich údajů nebo o právu vznést námitku proti tomuto zpracování,
 6. informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů,
 7. veškeré dostupné informace o tom, z jakého zdroje jsme získali vaše osobní údaje, pokud jsme je nezískali přímo od vás. Upozorňujeme však, že osobní údaje získáváme pouze přímo od vás.

3.2     Máte právo, abychom vám zaslali kopii vašich zpracovávaných osobních údajů. Upozorňujeme, že za další kopie, o něž si opakovaně zažádáte, jsme již oprávněni účtovat přiměřený poplatek. Jeho výše bude odpovídat administrativním nákladům, které nám tím vzniknou.

 

4 PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje zpracováváme v dobré víře a vyvíjíme maximální úsilí, aby šlo o údaje přesné a aktuální. Může se však omylem stát, že vaše zpracovávané osobní údaje budou nepřesné. V takovém případě máte právo, abychom tyto nepřesné osobní údaje opravili nebo doplnili.

 

5 PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1     Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje, které zpracováváme, vymazali. Vaší žádosti jsme povinni vyhovět, pokud:

 1. vaše osobní údaje již nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, to však pouze za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování,
 3. vznesete námitky proti zpracování založenému na oprávněném zájmu nebo veřejném zájmu, avšak pouze za předpokladu, že neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo pokud vznesete pouze námitky proti zpracování k účelům přímého marketingu,
 4. vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně,
 5. vaše osobní údaje musíme vymazat, abychom tím jako správce osobních údajů splnili právní povinnosti stanovené právními předpisy České republiky nebo Evropské unie,
 6. je vám 13 a více let a vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě vašeho souhlasu, případně na základě souhlasu vašeho zákonného zástupce, jste-li mladší než 13 let.

5.2     Upozorňujeme, že z výše uvedených povinností existují výjimky. Nejsme povinni vymazat vaše osobní údaje i přesto, že bychom k tomu jinak byli povinni, když je zpracování nezbytné:

 1. ke splnění právních povinností, jež vyžaduje zpracování podle práva České republiky nebo Evropské unie, které se na nás jako správce vztahuje, nebo ke splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým bychom byli jako správce pověřeni,
 2. k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků,
 3. z dalších důvodů, které obsahuje čl. 17 odst. 3 GDPR.

5.3     Upozorňujeme, že v ostatních případech vaše zpracovávané osobní údaje nejsme povinni vymazat. Ke svým uživatelům však vždy zachováváme spravedlivý přístup. Usoudíme-li, že vaše žádost o výmaz osobních údajů je odůvodněná, vyhovíme jí i přesto, že nejsme povinni tak učinit. Mějte však na paměti, že na takový přístup nemáte právní nárok.

 

6 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1     Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Vaší žádosti jsme povinni vyhovět, pokud:

 1. popíráte přesnost zpracovaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli jejich přesnost ověřit,
 2. je zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy místo výmazu osobních údajů žádáte pouze omezení jejich použití,
 3. již vaše osobní údaje nepotřebujeme k účelům zpracování, ale vy je požadujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků,
 4. jste vznesli námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu. V takovém případě omezíme zpracování vašich osobních údajů do té doby, než ověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi uvedenými v námitce.

6.2     V době, po kterou bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, je budeme zpracovávat pouze na základě vašeho souhlasu s takovým zpracováním. Upozorňujeme, že i bez souhlasu jsme oprávněni mít vaše osobní údaje uloženy, zpracovávat je k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie či jejího členského státu.

6.3     Hodláme-li obnovit zpracování vašich osobních údajů, předem vás o tom budeme informovat.

 

7 PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1     Máte právo, abychom vám vaše osobní údaje zaslali, pokud budou splněny obě následující podmínky současně:

 1. tyto osobní údaje jste nám poskytli sami na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v souvislosti s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou jste,
 2. uvedené osobní údaje zpracováváme automatizovaně.

7.2     Soubor s vašimi osobními údaji vám předáme ve formátu XLS, který je strukturovaný, běžně používaný a zároveň strojově čitelný.

7.3     V případě, že jsou splněny obě výše uvedené podmínky současně, máte zároveň právo takto poskytnutý soubor se svými osobními údaji předat jinému správci nebo po nás požadovat, abychom uvedený soubor s osobními údaji předali jinému správci přímo my. Vaší žádosti o předání souboru s osobními údaji přímo námi vyhovíme, pokud to pro nás bude technicky proveditelné.

 

8 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

8.1     Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud tyto údaje zpracováváme na základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu našeho či třetí osoby. Pokud vznesenou námitku obdržíme, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. To však neplatí v případě, kdy máme pro takové zpracování vašich osobních údajů závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, případně pokud je nutné zpracovávat uvedené osobní údaje k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. V případě, že shledáme závažné oprávněné důvody, budeme vás o tom neprodleně informovat.

8.2     Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud tyto údaje zpracováváme k účelům přímého marketingu, včetně profilování. Pokud vznesenou námitku obdržíme, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

 

9 PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu v členském státě Evropské unie. V České republice se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o jeho činnosti a způsobu, jakým podat stížnost, naleznete na www.uoou.cz.

 

 

 

Kontaktujte nás